Kế toán đơn vị chủ đầu tư

      11

Chế độ kế toán áp dụng

Một số nghiệp vụ hạch toán đặc thù

Một số tài khoản sử dụng

TK 009: Dự toán đầu tư XDCBTK 241: Xây dựng cơ bản dở dang (TK 2412)TK 3664: kinh phí đầu tứ XDCB


Phương pháp hạch toán 1 số nghiệp vụ đặc thù
1. Lúc được giao dự toán đưa ra đầu tứ XDCB

Nợ TK 009: Dự toán đầu tư XDCB (0092 – chi tiết theo từng dự án)

2. Khi nhận được tởm phí đầu tứ XDCB bởi vì ngân sách hoặc cấp trên cấp theo dự toán:

Nợ TK 111, 112, 331, 152, 153: Số gớm phí được cấp

Có TK 3664 – khiếp phí đầu tứ XDCB

Đồng thời, ghi:

Có TK 00921: Nếu rút tạm ứng

Có TK 00922: Nếu rút thực chi

3. Khi phát sinh chi phí đầu tứ XDCB hoàn thành:

Nợ TK 241: đưa ra phí XDCB dở dang (2412 – đưa ra tiết DA)

Có TK 111, 112: Nếu bỏ ra trực tiếp bằng tiền

Có TK 152, 153: Nếu xuất vật bốn sử dụng mang đến XDCB

Có TK 331: Nếu chưa trả nhà cung cấp

Có TK 3664: Nếu chuyển khoản trực tiếp đến NCC

Đồng thời, ghi:

Có TK 0092: Dự toán đầu tư XDCB (Nếu rút khiếp phí theo dự toán)

4. Lúc công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:

Khi công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể đã được thực hiện xong, tài sản được bàn giao đưa vào sử dụng: Nếu quyết toán được duyệt tức thì thì căn cứ vào giá trị tài sản hình thành qua đầu bốn được duyệt để ghi sổ. Nếu quyết toán chưa được phê duyệt thì ghi tăng giá trị của tài sản hình thành qua đầu bốn theo giá tạm tính (Giá tạm tính là chi phí thực tế đã bỏ ra để có được tài sản). Cả 2 trường hợp, kế toán ghi:

Nợ các TK 211, 213

Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

5. Lúc quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành được duyệt thì kế toán điều chỉnh lại giá trị tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt, ghi:

– Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu bốn XDCB được duyệt có giá trị lớn hơn giá tạm tính, ghi:

Nợ TK 211, 213

Có TK liên quan

– Nếu giá trị tài sản hình thành qua đầu tứ XDCB được duyệt có giá trị nhỏ rộng giá trị tạm tính:

Nợ TK 1388: Phải thu khác (số đưa ra sai phải thu hồi của các tổ chức, cá nhân)

Có TK 211, 213: Phần chênh lệch nguyên giá lớn hơn giá trị tạm tính

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 3664: Phần tởm phí đầu tứ XDCB được quyết toán

Có TK 36611: Nếu TSCĐ được đầu tư bằng nguồn kinh phí NSNN cấp

Có TK 36621: Nếu TSCĐ được đầu tứ bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài.

Bạn đang xem: Kế toán đơn vị chủ đầu tư

6. Trường hợp số kinh phí đầu tứ XDCB đã nhận nhưng chưa sử dụng hết, ghi:

Nợ TK 3664: Nguồn tởm phí đầu bốn XDCB

Có TK 111, 112

Đồng thời, ghi:

Có TK 00921/00922: Số tiền trả lại ngân sách vày không sử dụng hết (ghi âm)


Ví dụ: Kế toán căn cứ vào quyết định phê duyệt chi tiêu dự án và chiến lược vốn năm, ghi nhận những thông tin phổ biến về dự án công trình để cai quản tình hình triển khai dự án.

– tên dự án: xuất bản nhà thể chất.

– Địa điểm xây dựng: Đường Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội.

– tổng mức đầu tư: 2.500.000.000đ.

Trong đó:

Chi giá thành xây dựng: 1.300.000.000đ.Chi phí thiết bị: 400.000.000đ.Chi phí làm chủ dự án: 350.000.000đ.Chi phí tứ vấn đầu tư chi tiêu xây dựng: 150.000.000đ.Chi giá tiền khác: 300.000.000đ.

Lưu ý: Để hạch toán được nhiệm vụ Chủ đầu tư, anh/chị phải phải cấu hình thiết lập tại:

1. Vào Hệ thống/Tùy chọn.

2. Lựa chọn Nghiệp vụ, sau đó tích chọn kế toán chủ chi tiêu không thành lập ban thống trị dự án.

*

3. Nhấn Áp dụng.

Bước 1: Nhận quyết định và ghi nhận planer vốn năm

a. Khai báo dự án

1. Vào Danh mục/Chương trình mục tiêu, Dự án.

2. Nhấn Thêm/Thêm dự án.

3. Khai báo các thông tin về dự án.

Mã dự án, Tên dự án.Số hiệu dự án, Thuộc CTMT, dự án, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Phòng/Ban,…

*

Để khai báo chi tiết cơ cấu vốn, anh/chị chọn chi tiết.

*

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Nếu dự án có phân chia ra những công trình, hạng mục công trình xây dựng thì sinh sản thêm những công trình nằm trong dự án, hạng mục dự án công trình thuộc công trình.

Ví dụ: Dự án chi tiêu XDCB bao gồm 2 công trình: thi công sân tập nhẵn rổ, xây phòng tập cầu lông.

Chọn CTMT, dự án công trình trên danh sách, nhấn Thêm/Thêm công trình/HMCT.

*

Khai báo các thông tin Công trình, HMCT.

*

Nhấn Cất.

b. Dấn dự toán

1. Vào nhiệm vụ Kho bạc/Nhận dự toán.

2. Tích lựa chọn Đầu năm.

3. Khai báo Thông tin chung, Chứng từ.

4. Khai báo tin tức hạch toán: nhập TK Nợ 0092, Số tiền, MLNS, Nhóm mục chi, Tài khoản NHKB, CTMT, dự án, Cơ cấu vốn.

*

5. Dìm Cất.

Bước 2: Nhận bằng hiện vật/Rút vốn chi tiêu và chi đầu tư

a. Dìm vốn chi tiêu do giá thành nhà nước cấp hoặc cấp trên cấp bằng hiện vật

Lưu ý: trước lúc nhập kho nguyên liệu cần cần khai báo nguyên liệu tại Danh mục/Vật bốn hàng hoá.

1. Vào nhiệm vụ Vật bốn hàng hoá, chọn Nhập kho/Nhập kho.

2. Khai báo Thông tin chung, Chứng từ.

3. Khai báo thông tin hạch toán: chọn mã hàng, nhập TK Nợ 152, TK bao gồm 3664, Số tiền, MLNS, CTMT, Dự án, Cơ cấu vốn.

*

4. Nhấn Cất.

b. Rút vốn đầu tư 

Ví dụ rút dự toán chuyển khoản thanh toán tiền cài đặt NVL xây dựng đến nhà cung cấp.

1. Vào Rút dự toán, chọn hiệ tượng rút dự toán. Ví dụ Rút dự trù chuyển khoản.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ Rút dự trù chuyển khoản

– Trường phù hợp rút trợ thì ứng:

Nợ TK 241

Có TK 3664: chi tiêu ĐT XDCB phạt sinh

Đồng thời, ghi:

Có TK 009 (00921): Số tiền rút trợ thì ứng

– Trường đúng theo rút thực chi:

Nợ TK 241

Có TK 3664: giá cả ĐT XDCB phạt sinh

Đồng thời, ghi:

Có TK 009 (00922): Số chi phí rút thực chi

*

3. Thừa nhận Cất.

Xem thêm: Mì Hảo Hảo Xào Khô Thùng 30 Gói, Mì Xào Hảo Hảo Tôm Xào Chua Ngọt Gói 75G

4. Phần mềm tự động sinh hội chứng từ chuyển tiền kho bạc, anh/chị sửa lại TK Nợ 2412, TK gồm 3664

5. ở phần Hạch toán đồng thời, anh/chị nhập TK gồm 0092x.

*

6. Nhấn Cất. Nhấn Không trên thông tin để chương trình giữ nguyên hạch toán đôi khi anh/chị vừa nhập nghỉ ngơi trên.

*

c. đưa ra đầu tư

Rút dự trù tiền gởi để đưa ra cho các hoạt động XDCB tại solo vị:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc/Rút dự toán/Rút dự toán tiền gửi.

2. Khai báo tin tức trên hội chứng từ Rút dự toán tiền gửi.

*

3. Nhấn Cất. Phần mềm tự động sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc vào TK tiền gửi:

Sửa lại hạch toán Nợ TK 1121/Có TK 3664.Tại tab Hạch toán đồng thời, sửa lại TK Có 00922.

*

4. Nhận Cất.

Chi các hoạt động XDCB tại 1-1 vị:

1. Vào nhiệm vụ Tiền gửi/Chi tiền/Chi chi phí gửi.

2. Khai báo tin tức chung, Chứng từ.

3. Khai báo tin tức hạch toán: nhập TK Nợ 2412, TK có 1121, Số tiền, MLNS, CTMT, Dự án, cơ cấu tổ chức vốn.

*

4. Dấn Cất.

Xuất kho NVL áp dụng cho công trình:

1. Vào nghiệp vụ Vật tư hàng hóa/Xuất kho/Xuất kho.

2. Khai báo thông tin trên chứng từ Xuất kho.

*

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Định kỳ hàng năm, các đơn vị Chủ chi tiêu không thành lập và hoạt động BQLDA thực hiện nộp các báo cáo lên cung cấp trên

Đơn vị lập report quyết toán áp dụng cho kế toán chủ chi tiêu không thành lập và hoạt động ban làm chủ dự án.

1. B02-CĐT: nguồn chi phí đầu tư

2. B03-CĐT: thực hiện đầu tư

3. F02-CĐT: chi tiết nguồn ngân sách đầu tư đầu tư

4. F03A-CĐT: Thực hiện đầu tư chi tiêu theo dự án, công trình, khuôn khổ công trình

5. F03B-CĐT: Quyết toán vốn chi tiêu theo dự án, công trình, hạng mục công trình dứt bàn giao sử dụng.

6. F03C-CĐT: ngân sách chi tiêu khác

*

Ví dụ in báo cáo B02-CĐT: nguồn chi phí đầu tư

*

Bước 4: chuyển nhượng bàn giao tài sản, ghi tăng gia tài tạm tính

Khi công trình xây dựng hoàn thành, được bàn giao, nghiệm thu công trình. Sau thời điểm công trình được nghiệm thu sát hoạch và bàn giao sử dụng thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, lựa chọn Khai báo gia tài cố định. Dìm Thêm.

2. Khai báo Thông tin chung của tài sản.

*

3. Khai báo thông tin hao mòn/khấu hao của tài sản.

*

4. Khai báo thêm thông tin tại tab Phụ tùng kèm theo (nếu có).

5. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị thông tin sinh bệnh từ ghi tăng mang đến tài sản, tích lựa chọn Nhận bằng hiện vật, nhận .

*
6. Trên chứng từ Nhận bởi hiện vật với ghi tăng tài sản cố định, hệ thống tự động hóa hạch toán TK Nợ 21112, TK có 36611. Anh/chị sửa lại TK Có 2412. Dấn Cất.

*

Bước 5: Quyết toán giá chỉ trị dự án công trình hoàn thành

Đơn vị lập các phụ biểu ship hàng quyết toán quý giá công trình kết thúc theo Thông tư 09/2016/TT-BTC, bao hàm các báo cáo:

1. 01/QTDA: report tổng đúng theo quyết toán dự án công trình hoàn thành.

2. 04/QTDA: giá cả đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành.

3. 07/QTDA: thực trạng thanh toán và công nợ của dự án.

*

Anh/chị nhập các tin tức bổ sung. Nhấn Đồng ý để in Phụ biểu.

*

Bước 6: Đánh giá bán lại gia sản (nếu có)

Ví dụ chỉ dẫn là đánh giá giảm nguyên giá của tài sản, số tiền: 50.000.000 đồng. Đơn vị thực hiện như sau:

1. Vào nhiệm vụ Tài sản cố định, chọn Đánh giá lại/Đánh giá lại.

2. Chọn tài sản cần đánh giá lại.

3. Tại phần Thông tin điều chỉnh, nhập lại Nguyên giá.

*

4. Nhấn Hạch toán.

Tại dòng Điều chỉnh nguyên giá giảm tài sản, nhập TK Nợ 1388.Thêm 1 dòng mới để khai báo Kết chuyển phần tởm phí đầu tư XDCB, hạch toán TK 3664, TK Có 36611, số tiền là số nguyên giá tài sản sau khoản thời gian điều chỉnh giảm.

*