Đánh số trang trong latex

      18
Các lệnh chuyển đổi font chữ: Chỉ có ảnh hưởng đối với đối thượng của câu lệnh trong 2 vết . Danh sách những lệnh:
*
textrm...textsf...texttt...textmd...textbf...textup...textit...textsl...textsc...emph...Các lệnh khai báo phông chữ: Có tác động đối với toàn bộ văn bản từ địa chỉ câu lệnh. Danh sách các lệnh khai báo font:
*
rmfamilysffamilyttfamilymdseriesbfseriesupshapeitshapeslshapescshapeemCác môi trường đổi khác font: Một môi trường cũng được dùng để biến hóa cục bộ các đặc thù của font. Thương hiệu của môi trường giống hệt như tên của các khai báo font không tồn tại đi trước. Để thực hiện môi trường, ta đặt đối tượng người dùng cần thay đổi vào thân cặp lệnh egintên môi trường và endtên môi trường.

Bạn đang xem: Đánh số trang trong latex

Kích độ lớn font:Có 2 biện pháp để chuyển đổi kích kích thước font chữ đó là sử dụng lệnh khai báo hoặc sử dụng môi trường.

Các lệnh khai báo: iny, scriptsize, footnotesize, small, ormalsize, large, Large, LARGE, huge, Huge,...Tên những môi trường: tiny, scriptsize, footnotesize, small, normalsize, large, Large, LARGE, huge, Huge.

Thực hành luyện tập:

Bài tập: mang lại đoạn văn:

_Hello! This is a simple example that shows how easy it is lớn create a LATEX file. Cảnh báo that the page is automatically numbered at the bottom. Anything following a percent sign (%) is ignored up khổng lồ the kết thúc of the line. Today’s date is Ngày 26 tháng10 năm 2015.

This is the start of the second paragraph. Footnotes are easy 1 ._

Yêu cầu: Gõ đoạn trước tiên thành font sans serif lớn, thân đoạn văn thứ hai font Roman thường. Tiếp đến nhấn mạnh mẽ chữ Footnotes, rồi biến đổi toàn cỗ font của đoạn thứ hai thành nghiêng.

Bài làm:

documentclassarticleegindocumentsffamily large Hello!This is a simple example that shows how easy it is to lớn create a LaTeX file.Note that the page is automatically numbered at the bottom. Anything following a percentsign (\%) is ignored up lớn the end of the line.Today’s date is oday.itshape This is the start of the second paragraph.em Footnotes are easyfootnoteHere is a footnoteenddocumentKết quả hiển thị:

*

Nhận xét: vào văn phiên bản trên, khi chuyển đoạn 2 lịch sự chữ in nghiêng thì phần nhấn mạnh vấn đề lại đưa về fonts thường.

2. Cam kết hiệu, những dấu cùng trọng âm

Trong LaTex có rất nhiều ký hiệu đặc trưng và những ký tự không tồn tại trên bàn phím. Để hiển hị bọn chúng trên văn bản, ta bắt buộc sử dụng những lệnh. Bảng Symbols:
*
Các cam kết hiệu ngăn cách thường thì được nhập bình thường: ,, ., ;, :, ?, !.Dấu trích dẫn: không nên sử dụng " có tác dụng trích dẫn. Để in ấn và dán được rất đẹp hơn, vào LaTex thường được sử dụng 2 vết "(dấu huyền) để mở ngoặc với dấu "(dấu lược) nhằm đóng ngoặc.Dấu gạch và dấu ngắt quãng: LaTex cung cấp 4 hình dạng dấu gạch. Đó là - hyphen, endash, emdash, minus(dấu trừ).Các vết trọng âm: các lệnh trọng âm được cho phép đặt những dấu lên trên những ký hiệu. Bảng trọng âm:
*
Các chữ ghép:
*
Đơn vị tiền tệ:
*

Thực hành luyện tập:

Bài tập: tạo thành văn phiên bản LaTeX gồm nội dung theo yêu cầu.

Bài làm:

documentclassreportegindocumentNa"ive people who eat fluffy p^at’e kết thúc up manoe uvring themselves towardsthe bathroom, resulting in an ae ger.“The faccade is my em pi’ece de resistance, bởi you like it? It cost pounds1000.00 — 10\% under budget.“”It‘s a bit em pass’e.”He had a feeling of em d’ej‘a vu on seeing Chl"oe M"uller, n’eeHvreb’ivcek, wearing a fine n’eglig’e to lớn the matin’ee.“?‘D’onde esta el cuarto de ba~no?’,”enddocumentKết trái thu được:

*

3. Vẻ bên ngoài tài liệu với section

Kiểu tài liệu được định nghĩa bởi câu lệnh:

documentclassclass

Có nhiều phong cách tài liệu. Những kiểu cơ bạn dạng là: article, report, book, slides cùng letter.

Các section cơ phiên bản của tài liệu:

part<. . . >. . . , chapter<. . . >. . . , section<. . . >. . . , subsection<. . . >. . . , subsubsection<. . . >. . . , paragraph<. . . >. . . , subparagraph<. . . >. . . .

Một vài kiểu không có hết các section(Ví dụ article không có chapter)

Các phần được viết số tự động. Câu hỏi đánh số hoàn toàn có thể được vứt qua bằng dấu sao cuối lệnh.

Tóm tắt được đặt trong môi trường abstract.

Tiêu đề của tư liệu được khai báo và hiển thị dùng các lệnh:author. . . , itle. . . , date. . . maketitle.

Để bắt đầu viết một phụ lục, thực hiện lệnh appendix. Sau đó có thể dùng tiếp chapter, section.

Để chế tạo ra mục lục, thực hiện lệnh ableofcontents.

Xem thêm: Loa Thanh Samsung Hw J250

Số trang được đánh số tự động. Cần sử dụng lệnh pagestyle. . . để đổi khác kiểu trang từ trang hiện tại trở về sau, hoặc cần sử dụng lệnh hispagestyle. . . để chuyển đổi mình mẫu mã trang hiện tại tại. Các kiểu thường dùng plain, empty, headings.

Thay đổi dạng hình đánh số trang, sử dụng lệnh pagenumbering styde mặt khác trang lúc này được khắc số là 1. Vào đó: styde là những kiểu chuẩn arabic, roman, Roman, alph và Alph.

Thực hành luyện tập:

Bài tập: tạo ra tiêu đề, mục lục, chương và các mục trong chương; dùng môi trường thiên nhiên abstract tạo ra tóm tắt của một tài liệu cho trước.

4. Định dạng đoạn văn

Các đoạn văn được auto canh lề những mặc định, mặc dù có thể biến hóa bằng lệnh khai báo hoặc môi trường.

Khai báo aggedright aggedlift centering

Môi trường flushright flushleft center

Canh giữa một mẫu text bằng lệnh: centerlinetext.

Tạo dòng mới dùng lệnh: hoặc ewline.

Ngắt dòng, không thay đổi canh lề, cần sử dụng lệnh: linebreak.

Chống ngắt dòng, sử dụng lệnh: olinebreak. N là số nguyên từ bỏ 0 đến 4.

Để có một dấu bí quyết mà không biến thành cách cái tại dấu giải pháp đó, cần sử dụng ~.

Để cách trang sử dụng lệnh ewpage hoặc pagebreak. Biện pháp trang và hiển thị tất cả các ảnh treo, cần sử dụng lệnh clearpage. Để chống cách trang, sử dụng lệnh opagebreak.

Thực hành luyện tập:

Bài tập: tạo thành một văn phiên bản theo chủng loại đã mang đến sẵn sau đây:

*
Bài làm:

centering This paragraph here is fully jusstified, but lưu ý how we havelinebreak forcedthe kết thúc of the line khổng lồ occur before the word “forced”.parcentering These lines\are centred.par aggedleft Here we have some\left justified\text.par aggedright Here we have some\right jusstified\text.parcenterlineThis text is centered.

5. Chế tạo ra danh sách

Có 3 loại môi trường xung quanh để tao ra danh sách:itemize: tạo ra danh sách không đánh số cơ mà dùng những kí hiệu để đánh dấu.enumerate: tạo thành danh sách tiến công theo số hoặc chữ cái.description: tạo nên danh sách để tên.Trong mỗi môi trường, cần có các lệnh item để có 1 phần tử new trong danh sách.Các môi trường rất có thể lồng vào với nhau để tạo ra danh sách lồng nhau.Thực hành luyện tập:

Bài tập: tạo ra một danh sách dễ dàng theo yêu cầu.

Bài làm:

Đầu tiên là tạo thành một danh sách đơn giản:eginenumerateitem Animalitem Vegetableitem MineralendenumerateKết quả thu được

*

6. Sinh sản bảng

Để tạo ra bảng có những dòng và cột, ta dùng môi trường xung quanh tabular: egintabulardanh sách cột. Trong danh sách cột là các chữ loại l(canh trái), c(canh giữa) hoặc r(canh phải); với từng nào cột thì bao gồm bấy nhiêu chữ cái.Để tạo cái kẻ đứng, dùng ký hiêu sổ đứng | giữa các chữ chiếc trong danh sách cột.Tạo dòng kẻ ngang:Trên toàn bộ các cột, cần sử dụng lệnh : hline.Từ cột m mang đến n : clinem-n.Sử dụng & để ngăn cách các phần tử của các cột không giống nhau.Một ô có thể được hiển thị trong nhiều cột, sử dụng: multicolunnalignmenttext. Vào đó, n là số cột bắt buộc sử dụng, alignment là cách thức canh lề của các cột, text là văn bản của ô.

Thực hành luyện tập:

Bài tập: tạo ra văn phiên bản như hình vẽ:

*
Bài làm:

egintabularlcccc& Year1 & Year2 và Year3 và Total \& (pounds) và (pounds) và (pounds) & (pounds)\Books & 100.00 và 150.00 và 200.00 và 450.00 \Stationary và 50.00 & 45.00 và 55.00 và 150.00 \Software và 500.00 và 600.00 & 300.00 & 1400.00 \US Conference & 2000.00 & 2500.00 & 3000.00 & 7500.00 \EU Conference & 500.00 & 500.00 & 500.00 và 1500.00 \Total & 3150.00 và 3795.00 và 4055.00 & 11000.00 \endtabular