Chất tham gia phản ứng tráng gương là

      18
Câu hỏi: các chất tham gia phản ứng tráng gương là:

Lời giải:

- Phản ứng tráng gương là phản ứng của những chất hữu cơ với hợp chất vô cơ. Đặc điểm cơ bản của những chất tham gia phản ứng tráng gương các chất chứa gốc -CHO

Các chất gia nhập phản ứng tráng gương là:

+ Anđehit

+ Este

+Glucozơ fructozơ với saccaroz

+ Gốc ankin–1

Cùng Top lời giải kiếm tìm hiểu bỏ ra tiết về các phản ứng xảy ra nhé:

1.Chất gia nhập phản ứng tráng gươnglà anđehit

- Amoniac NH3tạo với Ag+(trong AgNO3) phức chất rã bạc amoniac. Anđehit khử được Ag+trong phức bạc amoniac tạo thành Ag kim loại.

Bạn đang xem: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

a) Phương trình tổng quát mang đến anđehit nói chung:

R–(CH=O)n+ 2nOH (t°) → R–(COONH4)n+ 2nAg ↓ + 3nNH3+ nH2O

b) Đối với anđehit đơn chức:

R–CH=O + 2OH (t°) → R–COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

c) Đối với anđehit fomic:

- Đây là trường hợp đặc biệt của anđehit vày nó có 2 nhóm –CH=O nênphản ứng tráng gương của anđehit fomicsẽ xảy ra như sau:

HCHO + 2OH (t°) → HCOONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Sau đó HCOONH4tiếp tục phản ứng với AgNO3/NH3 giống như este:

HCOONH4+ 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Tổng hợp 2 giai đoạn ta sẽ bao gồm phương trình chung:

HCHO + 4OH (t°) → (NH4)2CO3+ 4Ag ↓ + 6NH3+ 2H2O

- Phản ứng tráng bạc là phản ứng đặc trưng sử dụng để nhận biết những anđehit.

*
các chất gia nhập phản ứng tráng gương" width="639">

2.Chất gia nhập phản ứng tráng gươnglà este

- Chỉ những este của axit fomic bao gồm công thức phổ biến là HCOOR mới mang đến phản ứng tráng gương với AgNO3/NH3.

– Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

– Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 2NH3+ H2O

Hay

HCOOH + 2OH → CO2+ 2Ag ↓ + 3NH3+ 2H2O

3. Chất tham gia phản ứng tráng gươnglà glucozơ fructozơ và saccarozơ

- Phức bạc amoniac lão hóa glucozơ tạo bạc gluconat và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH (t°) → CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

- Đồng phân của glucozơ là fructozơ tuy không có nhóm –CH=O nhưng vẫn có phản ứng tráng bạc. Vì chưng khi đun nóng trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng:

Fructozơ(OH–)⇔ Glucozơ

- Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không có tính khử. Tuy nhiên, lúc đun rét trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch tất cả tính khử gồm glucozơ cùng fructozơ.

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6 (glucozơ)+ C6H12O6 (fructozơ)

Sau đó, glucozơ sẽ thâm nhập phản ứng tráng gương.

4. Phản ứng của ankin–1 với AgNO3/NH3

- Ankin–1 cũng tất cả phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3tạo ra kết tủa màu đá quý nhạt, sau chuyển sang màu xám. Mặc dù nhiên, đây chỉ là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại. Nguyên tử H trong ankin–1 này chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động.

Ví dụ:

- Axetilen (C2H2) phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3:

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓(màu tiến thưởng nhạt)+ 4NH3+ 2H2O

- Đây cũng là phản ứng để nhận biết các ankin bao gồm liên kết bố ở đầu mạch.

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓(màu rubi nhạt)+ 2NH3+ H2O

Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương

Phản ứng:

R(CHO)a+ aAg2O→ R(COOH)a+ 2aAg

– Dựa vào tỷ lệ số mol andehit cùng Ag

+ Nếu nAg/nA= 2 => Andehit A là andehit đơn chức.

+ Nếu nAg/nA= 4 => Andehit A là HCHO hoặc andehit nhị chức R(CHO)2

+ Hỗn hợp 2 andehit đơn chức mang lại phản ứng tráng gương nAg/nA> 2 => bao gồm một chất là HCHO .

+ Hỗn hợp 2 andehit mạch thẳng (khác HCHO ) cho phản ứng tráng gương với: 2 bao gồm một andehit đơn chức với một andehit đa chức.

Xem thêm: Barca Vs Real: Xem Video Trận Siêu Kinh Điển Tối Nay : Real Madrid Vs Barca

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) cho 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag và %O = 53,33%

Chú ý lúc giải bài xích tập về phản ứng tráng gương của anđehit:

– Phản ứng tổng quát tháo ở bên trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối cha nằm đầu mạch. Nếu tất cả nối cha nằm ở đầu mạch thì H của C nối cha cũng bị ráng thế bằng Ag.

– những đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

+ Nếu nAg= 2nanđehitthì anđehit thuộc loại đơn chức với không phải HCHO.

+ Nếu nAg= 4nanđehitthì anđehit đó thuộc loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg> 2nhỗn hợpcác anđehit đơn chức thì hỗn hợp đó có HCHO.

+ Số nhóm mang lại = nAg/2nanđehit(nếu vào hỗn hợp không tồn tại HCHO).

– Tất cả những chất trong cấu tạo bao gồm chứa nhóm chức -CHO đều tất cả thể tham gia vào phản ứng tráng bạc. Bởi vì đó trong chương trình hóa học phổ thông, bên cạnh anđehit các hợp chất sau cũng tất cả khả năng gia nhập phản ứng này gồm:

+ HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo ra những chất vô cơ.

+ các tạp chức bao gồm chứa đội chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

Bài tập vận dụng

Bài 1:Cho 11,6 gam andehit đơn no A gồm số cacbon lớn hơn 1 phản ứng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3dư, toàn bộ lượng Ag sinh ra bỏ vào dd HNO3đặc nóng sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8gam. Search CTCT của A.

Lời giải

- Gọi công thức của andehit no đơn chức là: RCHO

Phương trình phản ứng:

R-CH=O + 2AgNO3+ H2O + 3NH3→ R-COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

Gọi số mol của A là x => nAg= 2x

Ag + 2HNO3→ AgNO3+ NO2+ H2O

mdd tăng= mAg– mNO2= 2x * 108 – 2x * 46 = 124x = 24,8 => x = 0,2 mol;

=> Mandehit= 11,6/0,2 = 58 => R = 29

Vậy công thức phân tử của andehit là: C2H5CHO

Bài 2:Cho 10,2g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3trong ammoniac dư, thấy tất cả 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải:

a) CH3CHO + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O→ CH3COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

C2H5CHO + 2AgNO3+ 4NH3+ H2O→ C2H5COONH4+ 2NH4NO3+ 2Ag

b) Gọi x, y lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.